top of page

Details en Reglement Keerbergse Dijleloop 2023

 1. Algemeen

  1. Bij inschrijving verklaren de deelnemers kennis genomen te hebben van dit reglement en zich onverkort akkoord verklaren.

  2. De Dijleloop wordt georganiseerd door de jogging club Keerbergen VZW (JCK).

  3. Het evenement is goedgekeurd door het college van burgermeester en schepen van de gemeente Keerbergen.  

  4. De organisatie kan ten alle tijden dit reglement aanpassen en/of uitbreiden, naar gelang dit noodzakelijk wordt geacht door de organisatie.
   Bij aanpassingen zullen reeds ingeschreven deelnemers hiervan op de hoogte worden gebracht.

  5. Het  bestuur van JCK kan besluiten het evenement verplaatsen naar een andere datum of af te lassen, mocht daar aanleiding voor bestaan (bv. verstrengde corona maatregelen).
   Bij verplaatsen van datum, blijven de inschrijvingen geldig, tenzij de deelnemer zelf aangeeft deze ongedaan te willen maken.
   Reeds betaald inschrijfgeld zal worden terugbetaald, eventueel met vermindering van verzekeringsgelden die niet recupereerbaar zijn. 

  6. In alle gevallen waar dit reglement niet voorziet, beslist het aan het bestuur van JCK.

  7. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, ongeval of schade opgelopen voor, tijdens of na het evenement.
    

 2. Deelname

  1. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer aan de Keerbergse Dijleloop dat hij/zij over voldoende conditie beschikt om de loop- of wandelroute zonder problemen af te leggen. De organisatie stelt zich nadrukkelijk niet aansprakelijk indien deelnemers onvoldoende getraind blijken te zijn.

  2. Deelnemers zijn verzekerd bij Sporta.  Dekking en voorwaarden zijn op te vragen bij de secretaris van JCK.

  3. De organisatie, bij monde van het bestuur van JCK, kan deelname weigeren indien zij daartoe aanleiding ziet.
    

 3. Inschrijvingen

  1. Er wordt geen restitutie gegeven op reeds betaalde inschrijfgelden (behoudens als genoemd in  'Algemeen, artikel 5').

 4. Deelnemers wordt gevraagd zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met openbaar te komen​

​​

 1. Deelnemers die met auto , motor, scooter , bromfiets o.i.d. komen worden nadrukkelijk gevraagd gebruik te maken van de parking op het gemeenteplein bij de Sint-Michiels kerk en het gemeentehuis van Keerbergen of bij het OCMW. Beiden liggen op 5 minuten stappen van het start terrein

 2. De straat tussen de Papestraat en het containerpark, zal worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (behoudens aanwonenden en hun bezoekers).

 5. Privacy

 1. De organisatie houdt zich aan de Europese privacy wetgeving. De volledige privacy verklaring is te vinden op de website van JCK.

 2. Specifiek voor de Dijleloop worden van de deelnemers alleen gegevens gevraagd in kader van gerechtvaardigd belang (naam, email, telefoonnr., sporta-lidmaatschap).

bottom of page